Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 24.11.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД АЙТОС.
02.12.2019
РАЙОНЕН СЪД АЙТОС ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ИМА НОВ САЙТ НА АДРЕС [ още новини ... ]

 
 
   

БЮРО СЪДИМОСТ

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ е достъпно на сайта на Министерство на правосъдието, за което е необходим електронен подпис.

От 03.01.2012 г.
ТАКСАТА ЗА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ СЕ ЗАПЛАЩА В БАНКАТА!
БАНКОВА СМЕТКА BG 10 RZBB 91 55 31 200 590 18,
BIC КОД: RZBBBGSF "РАЙФАЙЗЕНБАНК" ЕАД

ОСИГУРЕНА Е ВЪЗМОЖНОСТ ТАКСАТА ЗА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ДА БЪДЕ ВНЕСЕНА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО, ИНСТАЛИРАНО В СЛУЖБА „БЮРО СЪДИМОСТ” НА РАЙОНЕН СЪД – ГР. АЙТОС

Списък на служителите:
         Росица Марковска
         Яна Петкова
         Мая Трухчева

Етаж: Стая: № 1

Tелефон: 0558 / 2-55-92

Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване

  • Бюрото за съдимост при РАЙОНЕН СЪД АЙТОС събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в района на съда /Община АЙТОС/, които са:
  1. Осъдени от български съдилища;
  2. Освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК);
  3. Български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 — 470 от Наказателнопроце ­ суалния кодекс (НПК).
  • Бюрото за съдимост в РАЙОНЕН СЪД АЙТОС поддържа и съхранява картотека на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен архив;
  • Бюро съдимост при РАЙОНЕН СЪД АЙТОС издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост;
  • Свидетелство за съдимост се издава на лице по негово заявление, подадено в  бюрото за съдимост;
  • Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ/низходящ съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници;
  • Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ/ низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно;
  • Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват и имената по рождение;
  • При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представят лична карта.

  Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от 3 работни дни.

 
ДЕЛОВОДСТВА
Деловодство
Архив
Бюро “Съдимост”
Съдебни секретари
Административен секретар
Главен счетоводител
Съдебно-изпълнителна служба
Системен администратор
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2020 РАЙОНЕН СЪД АЙТОС  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас