Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 24.11.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД АЙТОС.
01.03.2018
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ПРИЗОВКАР" [ още новини ... ]

 
 
   

БЮРО СЪДИМОСТ

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ е достъпно на сайта на Министерство на правосъдието, за което е необходим електронен подпис.

От 03.01.2012 г.
ТАКСАТА ЗА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ СЕ ЗАПЛАЩА В БАНКАТА!
БАНКОВА СМЕТКА BG 10 RZBB 91 55 31 200 590 18,
BIC КОД: RZBBBGSF "РАЙФАЙЗЕНБАНК" ЕАД

ОСИГУРЕНА Е ВЪЗМОЖНОСТ ТАКСАТА ЗА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ДА БЪДЕ ВНЕСЕНА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО, ИНСТАЛИРАНО В СЛУЖБА „БЮРО СЪДИМОСТ” НА РАЙОНЕН СЪД – ГР. АЙТОС

Списък на служителите:
         Росица Марковска
         Яна Петкова
         Мая Трухчева

Етаж: Стая: № 1

Tелефон: 0558 / 2-55-92

Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване

  • Бюрото за съдимост при РАЙОНЕН СЪД АЙТОС събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в района на съда /Община АЙТОС/, които са:
  1. Осъдени от български съдилища;
  2. Освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК);
  3. Български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 — 470 от Наказателнопроце ­ суалния кодекс (НПК).
  • Бюрото за съдимост в РАЙОНЕН СЪД АЙТОС поддържа и съхранява картотека на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен архив;
  • Бюро съдимост при РАЙОНЕН СЪД АЙТОС издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост;
  • Свидетелство за съдимост се издава на лице по негово заявление, подадено в  бюрото за съдимост;
  • Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ/низходящ съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници;
  • Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ/ низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно;
  • Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват и имената по рождение;
  • При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представят лична карта, препис от акта за раждане или удостоверение за раждане или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост.

  Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от 3 роботни дни.

 
ДЕЛОВОДСТВА
Деловодство
Архив
Бюро “Съдимост”
Съдебни секретари
Административен секретар
Главен счетоводител
Съдебно-изпълнителна служба
Системен администратор
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2018 РАЙОНЕН СЪД АЙТОС  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас