Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 24.11.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД АЙТОС.
02.08.2019
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН АРХИВАР" [ още новини ... ]

 
 
   

Съдебни решения

СПРАВКА ПО НОМЕР НА ДЕЛО в Централен Уеб Базиран Интерфейс за публикуване на съдебните актове (ЦУБИПСА) http://legalacts.justice.bg/

Районен съд Айтос предоставя безплатен достъп до електронни съдебни дела чрез Единен портал за електронно правосъдие, който е достъпен на интернет адрес  https://ecase.justice.bg/.

Достъп до конкретно електронно дело в системата могат да получат единствено страните и техните представители (определени по силата на закона или чрез упълномощаване), но само след тяхното изрично писмено волеизявление. Достъпът се управлява (разрешава, променя или спира) от Районен съд Айтос за съответното дело на съда, чрез попълване и подаване на писмено искане за това съгласно Вътрешни правила на Районен съд Айтос за достъп до електронни съдебни дела в единния портал за електронно правосъдие .

Съгласно Заповед № 199/10.06.2019 г. на Адм. ръководител - Председател на РС Айтос е утвърден следният ред за получаване на справки с отдалечен достъп, както следва:

1. Справки по телефона относно движението на делата включват:

- къде се намира делото - в деловодството, в архива, на доклад при съдия и т.н.

- дата и час на насрочване на заседанието

- постъпили експертизи

- наличие или липса на обявен съдебен акт, с който приключва делото и датата на постановяването му

-наличие на жалби или протест - дата на подаването

2. Справките НЕ включват:

- предоставяне на лични данни

- прочитане на книжата по делото

- изходът на делото 


 
СПРАВКИ
Правила за достъп до съдебните актове
Съдебни решения
Архив:
- Съдебни решения 2008
- Съдебни решения 2009
- Съдебни решения 2010
- Съдебни решения 2011
- Съдебни решения 2012
- Съдебни решения 2013
- Съдебни решения 2014
- Съдебни решения 2015
- Съдебни решения 2016
- Съдебни решения 2017
- Съдебни решения 2018
График на заседанията
График на дежурствата
Влезли в сила съдебни актове
Протоколи от случаен избор на докладчик
Протоколи от съдебни заседания по граждански дела
Справка за разпределение на съдебни заседатели
Архив:
- Съдебни заседатели 2015
- Съдебни заседатели 2016
- Съдебни заседатели 2017
- Съдебни заседатели 2018
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД АЙТОС  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас