Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 24.11.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД АЙТОС.
02.08.2019
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН АРХИВАР" [ още новини ... ]

 
 
   

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

Достъп до публикуваните актове

Районен съд Айтос предоставя безплатен достъп до електронни съдебни дела чрез Единен портал за електронно правосъдие, който е достъпен на интернет адрес  https://ecase.justice.bg/.

Достъп до конкретно електронно дело в системата могат да получат единствено страните и техните представители (определени по силата на закона или чрез упълномощаване), но само след тяхното изрично писмено волеизявление. Достъпът се управлява (разрешава, променя или спира) от Районен съд Айтос за съответното дело на съда, чрез попълване и подаване на писмено искане за това съгласно Вътрешни правила на Районен съд Айтос за достъп до електронни съдебни дела в единния портал за електронно правосъдие .


Всички съдебни актове през текущата година са публикувани в модул "СПРАВКИ" - СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ и достъпът до тях е неограничен.

Как да намерим публикуван съдебен акт?

Необходимо е да знаем номера и годината на делото, по което ще осъществяваме справка за публикувани съдебни актове.

От главната страница на сайта се избира СПРАВКИ.

В дясно има меню за достъп до публикуваните съдебни актове.

Съдебните актове, постановени през текущата година се намират в СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ. Справка за постановен акт може да се направи като се избере съответният месец, в който е постановен акта.

Съдебните актове, постановени през стари години, групирани по години се намира тук.

Актовете се публикуват по реда на тяхното издаване.

Отварянето на съответният акт от табличната справка се извършва с клик върху името му.

Търсенето в страниците може да се извърши с клавишна комбинация: Ctrl+F - например 47/2010 ще засвети всички съдебни актове в които участва 47/2010 (възможно е да се засветят други актве - например с номер 147/2010).

Считано от 01.04.2010 г. съдебните актове на съда се публикуват и на Централния Уеб Базиран Интерфейс за Публикуване на Съдебните Актове на интернет адрес: http://legalacts.justice.bg/, където търсенето става по номер на дело и разширено търсене по зададени критерии.

 
СПРАВКИ
Правила за достъп до съдебните актове
Съдебни решения
Архив:
- Съдебни решения 2008
- Съдебни решения 2009
- Съдебни решения 2010
- Съдебни решения 2011
- Съдебни решения 2012
- Съдебни решения 2013
- Съдебни решения 2014
- Съдебни решения 2015
- Съдебни решения 2016
- Съдебни решения 2017
- Съдебни решения 2018
График на заседанията
График на дежурствата
Влезли в сила съдебни актове
Протоколи от случаен избор на докладчик
Протоколи от съдебни заседания по граждански дела
Справка за разпределение на съдебни заседатели
Архив:
- Съдебни заседатели 2015
- Съдебни заседатели 2016
- Съдебни заседатели 2017
- Съдебни заседатели 2018
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД АЙТОС  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас